Джендър

Джендър означава полов, на пола, който се отнася към пола, както и пол. Този термин навлиза в социалните науки и феминизма преди няколко десетилетия. Първоначалното значение на gender в английския език е граматически род.

В България има дискусии дали понятието да се превежда като „пол“, „полов“ или „род“, „родов“. Genderland препоръчва първия вариант, защото на български вторият, макар и буквално по-точен, води до обърквания. Но най-чистият вариант е да няма превод – просто джендър.

Думата джендър започва да се използва в смисъла на пол, за да се подчертаят онези страни на пола, които са свързани с обществото и с това как хората възприемат половете и се отнасят към тях. Идеята е, че много от характеристиките на пола, които ни изглеждат природа, всъщност са характерни за определени култури и общества, а не са въпрос на биология. Това се има предвид, когато се говори за социален пол.

Например: няма нищо биологично в това момчетата да се обличат в синьо, а момичетата – в розово. И съвсем невинаги е било така.

В английския език думата gender все повече замества старата дума за пол – sex – дори в биологичния смисъл. Тя масово се използва в документи, формуляри и дори във всекидневния език. Например gender reveal party означава празненство, на което се съобщава какъв ще е полът на нероденото бебе.

В българския език думата джендър се използва най-вече като прилагателно и в по-малко случаи – като съществително. В зависимост от контекста тя може да има различни значения, които могат да се разделят на няколко групи.

  1. Отношения между половете или нагласи към половете. Примери: джендър равенство значи равенство между половете. Джендър стереотипи ще рече полови стереотипи или по-точно стереотипи, основани на пола. Джендър базирано насилие е насилие, основано на пола. Джендър балансиран модел е модел на баланс между половете.
  2. Нещо, което се отнася към джендър проблематиката. Пример: джендър изследвания означава, най-общо казано, социални изследвания на пола. Джендър проблематика – проблематика, свързана със социалните измерения на пола.
  3. Джендър идентичност (или полова идентичност) е понятие, свързано това дали човек се идентифицира с биологичния си пол, или не.
  4. Като съществително джендър се употребява най-вече в смисъла на социален пол.

И като прилагателно, и като съществително думата доста рядко приема окончания за род и число (като „джендърен“, „джендърна“ или „джендърът“).

Внимание!

Не е правилно „джендър“ да се използва като съществително, определящо хора и изобщо – живи същества. Например да се казва „ти си джендър“ или „котката ми е джендър“.

Неправилно е и да се смесват и социален пол и трети пол.